رویدادهای برگزار شده

14 آبان, 1394

سومین رویداد مهندس صنایع شو در اصفهان 13 آبان 94

18 مهر, 1394

دومین رویداد مهندس صنایع شو در اصفهان 17 مهر 94

27 شهریور, 1394

اولین رویداد مهندس صنایع شو در اصفهان 26 شهریور 94